Privacyverklaring

Lajos.nl is gespecialiseerd in de realisatie van hoogwaardige webapplicaties en websites en maakt daarbij gebruik van de inzet van eigen medewerkers en externe webspecialisten (veelal freelancers).

We hechten daarbij grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en de beveiliging daarvan.In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat daarbij je rechten zijn.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Onze werkwijze en gegevens die we gebruiken

Onze dienstverlening bestaat uit het realiseren van webprojecten en daarnaast de bemiddeling van externe webspecialisten (veelal freelancers).
Daarbij maken we gebruik van ons bestaande netwerk van kandidaten en opdrachtgevers.
Om dit netwerk in stand te onderhouden en zo mogelijk uit te breiden maken we gebruik van bronnen waar zowel de freelancers als (potentiële) opdrachtgevers zichzelf in die hoedanigheid profileren zoals b.v.  Linkedin, Google en Freelance.nl.Over onze (potentiële) opdrachtgevers en (potentiële) freelance web specialisten verzamelen wij de volgende informatie:(Potentiële) opdrachtgevers:

 • Naam van het bedrijf
 • Technische omgeving/gebruikte technieken
 • Naam contactpersoon bij dat bedrijf
 • Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • E-mail  en telefoon- en bezoeknotities aangaande contact tussen de contactpersoon en Lajos.nl
 • De goedkeuring om, indien daar aanleiding toe is, contact mee op te nemen middels e-mail / telefoon of andere elektronische wijze om te informeren over beschikbaarheid van webspecialisten of geïnformeerd te worden over mogelijke opdrachten bij die opdrachtgever

(potentiële) freelance webspecialisten:

 • Naam van het (eenmans)bedrijf van waaruit die freelancer werkt
 • Contactgegevens van het (eenmans)bedrijf  (website, e-mailadres, adres, telefoonummer)
 • Naam van de betreffende (potentiële) freelance webspecialist
 • Een korte algemene tekst voor onze website over de kandidaat, deze is niet te herleiden naar een persoon
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres)
 • CV en voorbeeldcode
 • Technische skillset ( programmeertalen en technieken)
 • E-mail  en telefoon- en bezoeknotities aangaande contact tussen de contactpersoon en Lajos.nl
 • De goedkeuring om, indien daar aanleiding toe is, contact mee op te nemen middels e-mail / telefoon of andere elektronische wijze om te informeren over een mogelijke interessante opdracht.

Grond van verwerking van gegevens

Om ons werk als intermediair en webbureau goed te kunnen uitvoeren hebben we een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens van zowel (potentiële)opdrachtgevers als (potentiële) freelance webspecialisten te verwerken.

We zullen daarbij:

 • geen onnodige (persoons)gegevens opslaan
 • de informatie waarover we beschikken zo integer mogelijk gebruiken
 • de informatie waarover we beschikken alleen gebruiken met het doel om de bij ons aangesloten freelance webspecialisten en onze  (potentiele)opdrachtgevers op een zo efficiënt mogelijke wijze te informeren over elkaar
 • ook indien we het niet wettelijk verplicht is zullen we daar indien mogelijk/wenselijk aan contacten toch toestemming vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden indien er gedurende 36 maanden geen interactie heeft plaatsgevonden tussen de betreffende persoon en Lajos.nl, uit onze systemen verwijderd worden of zoveel eerder als je daarom schriftelijk (per e-mail) verzoekt.

Een uitzondering hierop vormen die gegevens die we op grond van wetgeving (denk daarbij b.v. aan facturen waarvoor een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geldt) langer moeten  bewaren.

Verwerkers

Lajos.nl maakt bij de uitvoering van haar diensten gebruik van andere partijen/diensten die in de zin van de Algemene Verordening van Gegevensbescherming als verwerkers van onze (persoons)gegevens worden aangemerkt. Dit zijn o.a. :

 • Applicaties t.b.v. verwerken gegevens, waaronder:
  • LinkedIn
  • Google G Suite
  • Maatwerk recruitmentsoftware (eigen systeem)
  • Urenregistratiesysteem (eigen systeem)
 • Websitegegevens
  • Google Analytics
  • Leadfeeder
  • Gmail, t.b.v. ingevulde contactformulieren
 • Administratiekantoor t.b.v. onze boekhouding
 • Development/Hosting provider(s),
  • Digital Ocean (hosting)
  • Atlassian (JIRA)
 • (Potentiële)opdrachtgevers, wanneer wij een kandidaat (met toestemming) voorstellen

Beveiliging

Persoonlijke informatie wordt opgeslagen m.b.v. verschillende applicaties, deze data wordt opgeslagen binnen de EU en/of door de EU als zodanig aangemerkte landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming en voldoen aan het Privacy Shield.

Deze data wordt beschermd door technische maatregelen o.a. (wachtwoorden structuur en het gebruik van beveiligde verbindingen)  en organisatorische maatregelen zoals fysieke beperking van toegang tot deze gegevens.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je van ons mag altijd weten welke persoonlijke informatie wij over jou bewaren.

Het is mogelijk om inzage te vragen in de eigen gegeven, wijzigingen door te geven of om gegevens te laten verwijderen.

Wanneer je een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om uw gegevens te verwijderen of in te zien, kunnen wij je vragen om je identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.

Aan dergelijk verzoek zullen we binnen 5 werkdagen gehoor geven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring in de loop der tijd wijzigen.
Het  is daarom  aan te raden  om deze privacyverklaring  geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Klachten

We doen ons uiterste best om klachten adequaat en netjes op te lossen. Een betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een
betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik
van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.